PAINTER - Painting Company Website Template

ประกาศ คำสั่งและแนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิทยาเขตปัตตานี   ลว. 20 มิ.ย. 2567
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวันสำเร็จการศึกษา   ลว. 20 มิ.ย. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ : เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 67 เป็นต้นไป   ลว. 18 มิ.ย. 2567
แนวปฏิบัติในการรับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา หรือวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Graduate Fellow)   ลว. 1 ธ.ค.2566
แนวปฏิบัติการขอปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ   ลว. 25 มิ.ย. 2567
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย   ลว. 24 พ.ย.2565
แนวปฏิบัติ เรื่อง องค์ประกอบในการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาหัวข้อพิเศษ/ปัญหาพิเศษ   ลว. 21 ก.ย.2566
ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ   ลว. 8 มิ.ย.2566
การอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ลว. 22 พ.ค. 2566
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ลว. 24 มี.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ : เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ลว. 7 มี.ค. 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ : เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสำเร็จการศึกษา   ลว. 24 ส.ค. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ : เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรเครดิต   ลว. 24 มิ.ย. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ : เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)   ลว. 9 มิ.ย. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัย : เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา   ลว. 20 พ.ค. 2565
แนวปฏิบัติการเปิดหัวข้อพิเศษ/ปัญหาพิเศษหรือที่กำหนดชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกันในหลักสูตร(ไม่ใช่รายวิชาใหม่) ทุกระดับการศึกษา  ลว. 30 ธ.ค. 2564
ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ลว. 30 ธ.ค. 2564
หนังสืออนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กค 0422.3/ ว.130     ลว. 14 ธ.ค. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับโอน/เทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ลว. 30 ส.ค. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัย : มาตรการแก้ไขปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า     ลว. 01 ก.ค. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัย : การวัดและประเมินผลการศึกษากรณีการแก้ไขระดับขั้น     ลว. 23 เม.ย. 2539
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ขอสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     ลว. 19 มิ.ย. 2564
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย     ลว. 15 มี.ค. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกการใช้รูปถ่ายในเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี     ลว. 9 มี.ค. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาที่ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ หลังหมดกำหนดแล้ว
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาฝึกงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติภายใต้โครงการ PSU Scholarship under the Extension Center พ.ศ. 2563
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง หลักภณฑ์การส่งสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติในการทำข้อสอบการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2563
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 และการแบ่งชำระ
แนวปฏิบัติการกำหนดรหัสรายวิชา non degree ที่ไม่อยู่ในหลักสูตร
นโยบายและเกณฑ์การเปิดสอนรายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ยกเลิกการจัดสอบกลางภาค    [ลว.11 ก.พ. 63]
แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการโอนค่าประกันของเสียหายไปเป็นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
การใช้ ID Barcode บนบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วครา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่รหัส 59 ขึ้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการส่งระดับคะแนนล่าช้า

ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (20 พ.ค. 2567)
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (21 มี.ค. 2567)
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (17 ต.ค. 2566)
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (6 ก.ค. 2566)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายวันเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศการลงทะเบียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Enrollment for the 1st Semester of the Academic Year 2021
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ติดต่อ

งานทะเบียนและรับนักศึกษา กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี

อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 1 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

registrar.pn@psu.ac.th

064 226 2566

ช่องทาง


Follow Us