PAINTER - Painting Company Website Template

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565
แนวปฎิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แนวปฎิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล ภาคการศึกษาที่ 1/2564
การคิดค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยสำหรับการเรียนการสอนแบบ Non-degree
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลว 22/05/2563
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ลว 22/05/2563
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563 Updated 19/11/2562
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561 Updated 24/5/2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2559
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 57-59
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56 - 58 วิทยาเขตปัตตานี
หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง (สำหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ )
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี เปิดสอน ณ วิทยาเขตปัตตานี
ค่าบำรุงสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนศ.ระดับปริญญาตรี มอ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2552
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนศ.ระดับปริญญาตรี มอ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2550 และ 2551
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประกาศค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศค่าธรรมเนียมพิเศษคณะวิทยาการสื่อสาร
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศการปรับอัตราค่าเอกสารประกอบคำสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565
แนวปฎิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรโครงการจัดการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรโครงการจัดการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2560
หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2559
ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชาวต่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติิ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปกติ)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่นๆ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2550
ค่าธรรมเนียมการศึกษานศ.ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 (ป.โทภาคสมทบ ภาคพิเศษและป.เอก)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เวลาเกินจากที่หลักสูตรกำหนด (สำหรับ นศ.รหัส 49)
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ติดต่อ

งานทะเบียนและรับนักศึกษา กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี

อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 1 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

registrar.pn@psu.ac.th

064 226 2566

ช่องทาง


Follow Us