PAINTER - Painting Company Website Template

ภารกิจงานทะเบียนและรับนักศึกษา

ภารกิจ

 1. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ / งานรับนักศึกษา
 2. ทำทะเบียนประวัติ
 3. ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่
 4. ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
 5. จัดทำปฏิทินการศึกษา
 6. จัดทำตารางสอน-ตารางสอบ
 7. แจ้งเลขนั่งสอบนักศึกษา
 8. รับลงทะเบียนเรียน
 9. คำนวณผลแจ้งผลการศึกษา
 10. ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา / เสนอขออนุมัติปริญญาบัตร
 11. ออกหนังสือรับรอง / ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
 12. ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
 13. รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
 14. ให้บริการตอยบคำถาม / แนะนำ / ให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง หน้าที่อื่น ฯลฯ
ติดต่อ

งานทะเบียนและรับนักศึกษา กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี

อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 1 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

registrar.pn@psu.ac.th

064 226 2566

ช่องทาง


Follow Us