PAINTER - Painting Company Website Template

บุคลากรงานทะเบียนและรับนักศึกษา

เซาพี แคและ
นักวิชาการอุดมศึกษา
หัวหน้างานทะเบียนและรับนักศึกษา
จิตรี อังศุภานิช
นักวิชาการอุดมศึกษา
สุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
วริษฐา หะไร
นักวิชาการอุดมศึกษา
วิโรจน์ จิเหม
นักวิชาการอุดมศึกษา
นาดียะห์ เจ๊ะเตะ
นักวิชาการอุดมศึกษา
พรรณิดา บุญสัน
นักวิชาการศึกษา
วนิดา โตะโกะ
พนักงานบริหารทั่วไป
สุนิตา บุญปถัมภ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ติดต่อ

งานทะเบียนและรับนักศึกษา กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี

อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 1 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

registrar.pn@psu.ac.th

064 226 2566

ช่องทาง


Follow Us