PAINTER - Painting Company Website Template

ข้อบังคับ/ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 (ฉบับที่2)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแก้ไขถ้อยคำ 'ขั้นปริญญา' พ.ศ.2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2539
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2547
ติดต่อ

งานทะเบียนและรับนักศึกษา กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี

อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 1 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

registrar.pn@psu.ac.th

064 226 2566

ช่องทาง


Follow Us