PAINTER - Painting Company Website Template

แบบฟอร์ม/คำร้อง

คำร้องอื่นๆ
คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษา)
คำร้องทั่วไป  () ( General Form )
ระบบขอรับบริการส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์   ()
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  () ( Resignation Form for Graduate Student )
คำร้องขอผ่อนผันการสอบกลางภาค/สอบไล่  ()
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  () ( Resignation Form for Undergraduate Student )
คำร้องขอลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี  () ( Intermission Application Form )
คำร้องขอรักษาสถานภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี   () ( Request Form for Maintaining Student Status for Undergraduate Student )
คำร้องขอลาพักการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  () ( Intermission Application Form for Graduate Student )
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง  ()
คำร้องขอรักษาสถานภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย   () ( Request Form for Maintaining - Retention Student Statusfor Graduate Student )
หนังสือมอบฉันทะรับเอกสาร (กรณีสำเร็จการศึกษา)   () ( Letter of Authority )
คำร้องเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ()
คำร้องแก้ไขชื่อ-นามสกุล  ()
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล  ()  
คำร้องขอแก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษา  ()  
คำร้องขอคืนเงิน  ()  
คำร้องขอลงทะเบียนยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรณีพิเศษ  ()  

คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษา)
คำร้องทั่วไป  () ( General Form )
ระบบขอรับบริการส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์   ()
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  () ( Resignation Form for Graduate Student )
คำร้องขอผ่อนผันการสอบกลางภาค/สอบไล่  ()
คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  () ( Resignation Form for Undergraduate Student )
คำร้องขอลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี  () ( Intermission Application Form )
คำร้องขอรักษาสถานภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี   () ( Request Form for Maintaining Student Status for Undergraduate Student )
คำร้องขอลาพักการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  () ( Intermission Application Form for Graduate Student )
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง  ()
คำร้องขอรักษาสถานภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย   () ( Request Form for Maintaining - Retention Student Statusfor Graduate Student )
หนังสือมอบฉันทะรับเอกสาร (กรณีสำเร็จการศึกษา)   () ( Letter of Authority )
คำร้องเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ()
คำร้องแก้ไขชื่อ-นามสกุล  ()
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล  ()  
คำร้องขอแก้ไขค่าธรรมเนียมการศึกษา  ()  
คำร้องขอคืนเงิน  ()  
คำร้องขอลงทะเบียนยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรณีพิเศษ  ()  
ติดต่อ

งานทะเบียนและรับนักศึกษา กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี

อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 1 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

registrar.pn@psu.ac.th

064 226 2566

ช่องทาง


Follow Us