PAINTER - Painting Company Website Template

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

*** สำหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถแจ้งได้หลังจากสอบและส่งเล่มวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการกำหนดช่วงเวลา

คู่มือและขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แจ้งการชำระค่าเอกสารสำเร็จการศึกษา กรณีระบบยังไม่อัพเดทสถานะว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"
คู่มือการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา (How to request for graduation)
คู่มือการชำระค่าเอกสารสำเร็จการศึกษา
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา(กรณีสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ต้องการขอใหม่)
ขั้นตอน/ระยะเวลา ในการอนุมัติปริญญา
คำแนะนำในการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร (กรณีไม่เข้ารับพระราชทานปริญญา)
ติดต่อ

งานทะเบียนและรับนักศึกษา กองบริหารวิชาการและวิจัย วิทยาเขตปัตตานี

อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ชั้น 1 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

registrar.pn@psu.ac.th

064 226 2566

ช่องทาง


Follow Us