ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจากงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา วันที่
  ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาตอบแบบประเมินการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องก...06/08/2563
  คู่มือการลงทะเบียนเรียน16/07/2563
  กรอกข้อมูลกรณีชำระค่าเทอมแล้วแต่ลงทะเบียนไม่ได้02/07/2563
  Enrollment and Tuition Fee charged period for 1/2020 semester27/06/2563
  ประกาศ : การลงทะเบียนเรียนภาค 1/256323/06/2563
  ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/256316/06/2563
  กำหนดการเรียนรายวิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต1/256328/05/2563
  ประกาศ : การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 และการแบ่งชำระ27/05/2563
  ประกาศ ฉบับที่ 10 : การจัดการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้...01/04/2563
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องยกเลิกการจัดสอบกลางภาค20/02/2563
อ่านต่อ >>>
สิ่งที่น่าสนใจ
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th