ระบบค้นหารายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

ระบบค้นหารายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนรายวิชา หมวดเลือกเสรี ดังนี้

  1. รายวิชาเลือกเสรีที่เผยแพร่ในระบบนี้ เป็นรายวิชาที่เจ้าของรายวิชาระบุเงื่อนไขชัดเจนว่าสามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งรายวิชาที่ไม่ได้ปรากฏในระบบนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเป็นวิเลาเลือกเสรีได้ แต่นักศึกษาต้องดูเงื่อนไขการลงทะเบียนรายวิชาหมวดเลือกเสรีจากหลักสูตรของตนเอง ได้ที่ https://curriculum.pn.psu.ac.th/curriculumn_2022/?page=course-study_guide
  2. การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี บางหลักสูตร/บางสาขา ต้องเป็นวิชาที่หลักสูตรกำหนด หรือความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือสาขา เท่านั้น ดังนั้นเพื่อความมั่นใจขอให้นักศึกษาดูเงื่อนไขการลงทะเบียนหมวดวิชาเลือกเสรีได้ที่ คู่มือการศึกษาที่อยู่ในระบบ SIMS http://sims.pn.psu.ac.th
  3. รายวิชาเลือกเสรี คือ รายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้ที่เปิดใน ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี หรือ ม.อ.วิทยาเขตอื่นก็ได้ (ยกเว้นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปบางรายวิชา ที่ปรับปรุง พ.ศ. 2561, 2562, 2563 ดูได้ที่ (https://curriculum.pn.psu.ac.th/curriculumn_2022/documents/study_guide/nonsubject.pdf) และรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง พ.ศ. 2567 ทุกรายวิชา ไม่สามารถนับเป็นวิชาเลือกเสรีเพื่อสำเร็จการศึกษาได้
  4. รายวิชาที่เปิดสอนในวิทยาเขตสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ ถึงแม้ในระบบค้นหารายวิชาไม่ได้ระบุว่าเป็น ลส / เลือกเสรี ก็ตาม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าอนุญาตให้ลงทะเบียนได้หรือไม่ เนื่องจากบางรายวิชาผู้สอนได้ประเมินศักยภาพของนักศึกษาแล้วว่านักศึกษาบางคน บางกลุ่ม ไม่เหมาะกับรายวิชานั้นๆ
  5. หากนักศึกษาสงสัยว่ารายวิชาที่จะลงทะเบียนสามารถนับเป็นวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่ สามารถปรึกษาอาจารย์ในหลักสูตร หรือฝ่ายวิชาการประจำคณะ
จำนวนผู้เข้าชม 43513 ครั้ง