ระบบขอให้จัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ม.อ.ปัตตานี
(สำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)สำหรับเจ้าหน้าที่