ระบบขอให้จัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ม.อ.ปัตตานีสำหรับเจ้าหน้าที่