กลับหน้าหลัก
ประกาศการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2553
การแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา
การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
การขอหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต/การรับเอกสาร
การจองชุครุย/ตัวอย่างชุดครุย
ข่าวรับปริญญา/การเลื่อนรับ
คำถามที่มักถามบ่อยๆ
   
การแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มขออนุมัติปริญญา
การขอหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต/การรับเอกสารสำเร็จ
การจองชุดครุย
คำถามที่มักถามบ่อยๆ
 

การขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำเร็จการศึกษา

   1.การตรวจสอบรายชื่อว่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้หรือยังโดย ทำตามขั้นตอนดังนี้
- การตรวจสอบรายที่เว็บงานทะเบียน (http://regist.pn.psu.ac.th/index.php)
- คลิกที่เมนู ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
        คลิกเลือก ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
         - ป้อนรหัสนักศึกษา โปรดสังเกตเครื่องหมาย ว่าท่านอยู่ในสถานะใด
          - หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ก็ทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ
2. รับแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่งานทะเบียนฯพร้อมแนบบัตรนักศึกษา แล้วไปชำระเงินที่งานการเงินและบัญชีที่ สนอ.
3.รับใบเสร็จและบัตรนักศึกษา  มารับเอกสารสำเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนฯ ช่องบริการที่ 1
4.ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้นักศึกษาต้องกระทำด้วยตนเอง หากไม่สามารถกระทำได้ นักศึกษาต้องโหลดใบมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมารับเอกสารแทนได้

หากต้องแปลใบประมวลการศึกษาเป็นภาษาไทย ทำตามขั้นตอนดังนี้
1.ถ่ายสำเนาใบประมวลผลการศึกษา 1ชุด
2.รับแบบฟอร์ม ที่งานทะเบียน แล้วชำระเงินที่งานทะเบียน ช่องบริการที่ 2
3.หากเป็นนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ทำขึ้นตอนที่ 1 เพียงอย่างเดียวก็ได้ แล้วก็ชำระเงินได้เลย 


 
 
จัดทำโดย หน่วยตรวจสอบสำเร็จสำเร็จการศึกษา
webmaster by viroj-j@bunga.pn.psu.ac.th
Contact .073-313930 -50 ต่อ 1213
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2553
จำนวนผู้เข้าชม