Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการ

จำนวน
(คน)

กรอกข้อมูล สน1-2
ได้ตั้งแต่

พิมพ์ใบชำระค่า
ธรรมเนียมการศึกษา

Login

Password

1.ศึกษิตศิลปะ(รอบที่ 1)
3
บัดนี้
1 - 12 เม.ย. 2559
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
รหัสนักศึกษา
2.จัดสรรทุนฯ
145
บัดนี้
4 ก.ค. - 7 ส.ค. 2559
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
เลขที่ผู้สมัคร
3.โควต้า-วิทยาลัยอิสลามศึกษา
26
บัดนี้
4 ก.ค. - 7 ส.ค. 2559
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
4ตัวท้ายเลขบัตรปชช.
4.จัดสรรทุนฯ-วิทยาลัยอิสลามศึกษา
26
บัดนี้
4 ก.ค. - 7 ส.ค. 2559
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
4ตัวท้ายเลขบัตรปชช.
5.โควต้า-คณะรัฐศาสตร์
13
บัดนี้
ชำระเพิ่มเติม 5,000บาท
ที่งานการเงินคณะรัฐศาสตร์
ภายในวันที่ 8 ส.ค.2559
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
4ตัวท้ายเลขบัตรปชช.
6.รับโดยวิธีพิเศษ-คณะวิทยาการสื่อสาร
23
บัดนี้
11 พ.ค. - 7 ส.ค. 2559
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
4ตัวท้ายเลขบัตรปชช.
7.สอวน.
1
บัดนี้
13 พ.ค. - 7 ส.ค. 2559
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
รหัสนักศึกษา
8.GAT/PAT
102
บัดนี้
ชำระครบแล้ว
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
รหัสนักศึกษา
9.ผลการเรียนดี
220
บัดนี้
13 พ.ค. - 7 ส.ค.2559
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
รหัสนักศึกษา
10.รับตรง 14 จว.ภาคใต้
315
บัดนี้
ชำระครบแล้ว
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
รหัสนักศึกษา
11.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4
บัดนี้
ชำระครบแล้ว
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
รหัสนักศึกษา
12.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
44
บัดนี้
ชำระครบแล้ว
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
รหัสนักศึกษา
13.กีฬา
3
บัดนี้
16 พ.ค. - 7 ส.ค. 59
เลขบัตรปชช.
13 หลัก
4ตัวท้ายเลขบัตรปชช.

ส่วนโครงการอื่นๆ จะเเจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

อ่านต่อ...

แจ้งกำหนดการของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

1. กรอกข้อมูล สน.1-2 และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 พฤษภาคม 2559

2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 - 15.00 น.
ณ. ห้อง 19110 อาคาร 19 ชั้น 1 ม.อ.ปัตตานี

3. พบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559

4. วันลงทะเบียนเรียน คือ วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2559

5. ปฐมนิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย คือ วันที่ 11 สิงหาคม 2559

6. วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน คือ วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559

ติดต่อ

คุณจิตรี อังศุภานิช (พี่แตง)
หน่วยรับรายงานตัวและทะเบียนประวัติ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์ ภายใน : (04) 1213 โทรศัพท์ภายนอก : 0-7331-3928-50 ต่อ 1213 โทรสาร : 0-733-3174
Email : chittree.a@psu.ac.th
facebook : นักศึกษาใหม่ - New Students ม.อ.ปัตตานี 2559