Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

แจ้งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการต่างๆดังต่อไปนี้

1. โครงการศึกษิตศิลปะ (รอบที่ 1) จำนวน 3 ราย
สามารถกรอกข้อมูล สน.1-2 และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 เมษายน 2559
Login & Password สำหรับเข้าระบบ คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ รหัสนักศึกษา

2. โครงการจัดสรรทุนฯ จำนวน 145 ราย
สามารถกรอกข้อมูล สน.1-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. - 7 ส.ค. 2559 Login & Password สำหรับเข้าระบบ คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ เลขที่ผู้สมัคร

3. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) วิทยาลัยอิสลามศึกษา 26 ราย
สามารถกรอกข้อมูล สน.1-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. - 7 ส.ค. 2559 Login & Password สำหรับเข้าระบบ คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ 4 ตัวท้ายเลขบัตรประชาชน

4. โครงการจัดสรรทุนฯ - วิทยาลัยอิสลามศึกษา จำนวน 26 ราย
สามารถกรอกข้อมูล สน.1-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ และพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. - 7 ส.ค. 2559 Login & Password สำหรับเข้าระบบ คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ 4 ตัวท้ายเลขบัตรประชาชน

5. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 13 ราย
สามารถกรอกข้อมูล สน.1-2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม 5,000 บาท ที่งานการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
Login & Password สำหรับเข้าระบบ คือ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ 4 ตัวท้ายเลขบัตรประชาชน

ส่วนโครงการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

อ่านต่อ...

-----ประกาศเพื่อทราบ-----

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สามารถรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ATM Card และสมุดบัญชีธนาคารได้แล้ว
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ในวันเวลาทำการ ณ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.อ.ปัตตานี

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องไปรับด้วยตัวเองเท่านั้น ให้ผู้อื่นรับแทนมิได้ และต้องนำบัตรนักศึกษาชั่วคราวไปแสดงเป็นหลักฐานด้วย


ติดต่อ

คุณจิตรี อังศุภานิช (พี่แตง)
หน่วยรับรายงานตัวและทะเบียนประวัติ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์ ภายใน : (04) 1213 โทรศัพท์ภายนอก : 0-7331-3928-50 ต่อ 1213 โทรสาร : 0-733-3174
Email : chittree.a@psu.ac.th
facebook : นักศึกษาใหม่ - New Students ม.อ.ปัตตานี 2559