วิสัยทัศน์

    งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา จะเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการทางการศึกษา และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา และกระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัย
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ มีจิตบริการที่ดี
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th