นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :

 1. นักศึกษาที่ขอย้ายคณะ/สาขาวิชาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะที่เกี่ยวข้อง
 2. นักศึกษาที่ขอย้ายคณะ/สาขาวิชา ต้องศึกษาอยู่ในคณะ/สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลาพัก หรือถูกให้พัก
 3. การกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า

ขั้นตอนการขอย้ายคณะ/สาขาวิชา :

สำหรับนักศึกษา
 1. นักศึกษาขอรับ แบบฟอร์มคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดจากโฮมเพจของงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา ที่เมนูดาวน์โหลดคำร้อง/แบบฟอร์ม
 2. นักศึกษากรอกข้อความในแบบฟอร์มคำร้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการย้ายคณะ/สาขาวิชา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อพิจารณา
  2.1. เมื่อคณะที่นักศึกษาสังกัดอนุมัติให้ย้ายคณะ/สาขาวิชาแล้ว จะแจ้งไปยังคณะที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าศึกษา
  2.2. คณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาจะย้ายเข้าศึกษาพิจารณา แล้วแจ้งผลให้คณะที่นักศึกษาสังกัด
  2.3. นักศึกษารับทราบผลการอนุมัติที่คณะที่นักศึกษาสังกัด และนำคำร้องไปชำระค่าธรรมเนียมในการย้ายคณะ/สาขาวิชา ที่งานการเงินและบัญชี แล้วนำคำร้องฯพร้อมใบเสร็จรับเงินกลับไปยื่นที่คณะ
 3. คณะที่นักศึกษาสังกัดส่งคำร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
 4. งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาบันทึกข้อมูลการย้ายคณะ/สาขาวิชา และกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้นักศึกษา กรณีนักศึกษาย้ายคณะ หรือย้ายสาขาวิชาที่ต้องเปลี่ยนรหัสนักศึกษา เช่น จากหลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี หรือกลับกัน หรือจากคณะศึกษาศาสตร์ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นคณะศึกษาศาสตร์ประเภทศิลปศาสตร์ หรือกลับกัน
 5. งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาแจ้งรหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ให้นักศึกษาทราบผ่าน Web
 6. นักศึกษารับทราบรหัสประจำตัวใหม่ในสาขาที่ย้ายเข้า และยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รวมทั้งดำเนินการเทียบโอนรายวิชาให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะ/สาขาวิชา
สำหรับคณะ
 1. คณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้อนุมัติให้นักศึหกษาย้ายจากคณะเดิมได้แล้วแจ้งให้คณะที่นักศึกษาย้ายเข้าทราบ
 2. คณะกรรมการประจำคณะที่นักศึกษาจะย้ายเข้าพิจารณาอนุมัติรับแล้ว ให้แจ้งไปยังคณะที่นักศึกษาสังกัดทราบ
 3. คณะที่นักศึกษาสังกัดแจ้งผลการอนุมัติให้นักศึกษาและงานทะเบียนสถิตินักศึกษาทราบ
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th