การกำหนดรหัสนักศึกษา 10 หลักเพื่อรองรับการตั้งคณะ/สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จึงให้เปลี่ยนแปลงการกำหนดรหัสนักศึกษาใหม่ จากเดิม 7 หลัก เป็น 10 หลักจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ซึ่งมีเกณฑ์ในการกำหนดรหัสนักศึกษาโดยรายละเอียด ดังนี้

1. เป็นตัวเลขจำนวน 10 หลักประกอบด้วย
หลักที่ 1-2 หมายถึง ปีที่เข้าศึกษา
หลักที่ 3 หมายถึง วิทยาเขต/เขตการศึกษา
หลักที่ 4-5 หมายถึง คณะ
หลักที่ 6 หมายถึง ระดับการศึกษา
หลักที่ 7-10 หมายถึง ลำดับที่นักศึกษา
2. ความหมายของตัวเลขที่แสดงวิทยาเขต/เขตการศึกษา
     0 หมายถึง หลักสูตรกลาง
     1 หมายถึง วิทยาเขตหาดใหญ่
     2 หมายถึง วิทยาเขตปัตตานี
     3 หมายถึง เขตการศึกษาภูเก็ต
     4 หมายถึง เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี
     5 หมายถึง เขตการศึกษาตรัง
3. การกำหนดเลขคณะของวิทยาเขต/เขตการศึกษา ให้เรียงตามลำดับการก่อตั้งของคณะ
4. ความหมายของตัวเลขที่แสดงระดับการศึกษา
     0 หมายถึง ผู้ร่วมเรียน
     1 หมายถึง ระดับปริญญาตรี
     2 หมายถึง ระดับปริญญาโท
     3 หมายถึง ระดับปริญญาเอก
     4 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตร
     5 หมายถึง ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
     6 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
     7 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

รายละเอียดการกำหนดรหัสนักศึกษา สำหรับวิทยาเขตปัตตานี

       คณะ ตัวอย่างรหัสนักศึกษา
1. คณะศึกษาศาสตร์
  1.1 ระดับปริญญาตรี
   หลักสูตร 4 ปี
   หลักสูตร 5 ปี
  1.2 ระดับปริญญาโท
   ภาคปกติ
   ภาคสมทบ
   ภาคค่ำ
  1.3 ระดับปริญญาเอก
  1.4 ระดับประกาศนียบัตร
  1.5 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
  1.6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  1.7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง


xx2011xxxx
xx20114xxx

xx20120xxx
xx20121xxx
xx20122xxx
xx2013xxxx
xx2014xxxx
xx2015xxxx
xx2016xxxx
xx2017xxxx
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2.1 ระดับปริญญาตรี
   หลักสูตร 4 ปี
  2.2 ระดับปริญญาโท
   ภาคปกติ
   ภาคสมทบ
   ภาคค่ำ
  2.3 ระดับปริญญาเอก
  2.4 ระดับประกาศนียบัตร
  2.5 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
  2.6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  2.7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง


xx2021xxxx

xx20220xxx
xx20221xxx
xx20222xxx
xx2023xxxx
xx2024xxxx
xx2025xxxx
xx2026xxxx
xx2027xxxx
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3.1 ระดับปริญญาตรี
   หลักสูตร 4 ปี
  3.2 ระดับปริญญาโท
   ภาคปกติ
   ภาคสมทบ
   ภาคค่ำ
  3.3 ระดับปริญญาเอก
  3.4 ระดับประกาศนียบัตร
  3.5 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
  3.6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  3.7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง


xx2031xxxx

xx20320xxx
xx20321xxx
xx20322xxx
xx2033xxxx
xx2034xxxx
xx2035xxxx
xx2036xxxx
xx2037xxxx
4. วิทยาลัยอิสลามศึกษา
  4.1 ระดับปริญญาตรี
   หลักสูตร 4 ปี
  4.2 ระดับปริญญาโท
   ภาคปกติ
   ภาคสมทบ
   ภาคค่ำ
  4.3 ระดับปริญญาเอก
  4.4 ระดับประกาศนียบัตร
  4.5 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
  4.6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  4.7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง


xx2041xxxx

xx20420xxx
xx20421xxx
xx20422xxx
xx2043xxxx
xx2044xxxx
xx2045xxxx
xx2046xxxx
xx2047xxxx
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  5.1 ระดับปริญญาตรี
   หลักสูตร 4 ปี
  5.2 ระดับปริญญาโท
   ภาคปกติ
   ภาคสมทบ
   ภาคค่ำ
  5.3 ระดับปริญญาเอก
  5.4 ระดับประกาศนียบัตร
  5.5 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
  5.6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  5.7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง


xx2051xxxx

xx20520xxx
xx20521xxx
xx20522xxx
xx2053xxxx
xx2054xxxx
xx2055xxxx
xx2056xxxx
xx2057xxxx
6. คณะวิทยาการสื่อสาร
  6.1 ระดับปริญญาตรี
   หลักสูตร 4 ปี
  6.2 ระดับปริญญาโท
   ภาคปกติ
   ภาคสมทบ
   ภาคค่ำ
  6.3 ระดับปริญญาเอก
  6.4 ระดับประกาศนียบัตร
  6.5 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
  6.6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  6.7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง


xx2061xxxx

xx20620xxx
xx20621xxx
xx20622xxx
xx2063xxxx
xx2064xxxx
xx2065xxxx
xx2066xxxx
xx2067xxxx
7. คณะรัฐศาสตร์
  7.1 ระดับปริญญาตรี
   หลักสูตร 4 ปี
  7.2 ระดับปริญญาโท
   ภาคปกติ
   ภาคสมทบ
   ภาคค่ำ
  7.3 ระดับปริญญาเอก
  7.4 ระดับประกาศนียบัตร
  7.5 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
  7.6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  7.7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง


xx2071xxxx

xx20720xxx
xx20721xxx
xx20722xxx
xx2073xxxx
xx2074xxxx
xx2075xxxx
xx2076xxxx
xx2077xxxx
8. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
  8.1 ระดับปริญญาตรี
   หลักสูตร 4 ปี
  8.2 ระดับปริญญาโท
   ภาคปกติ
   ภาคสมทบ
   ภาคค่ำ
  8.3 ระดับปริญญาเอก
  8.4 ระดับประกาศนียบัตร
  8.5 ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
  8.6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  8.7 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง


xx2081xxxx

xx20820xxx
xx20821xxx
xx20822xxx
xx2083xxxx
xx2084xxxx
xx2085xxxx
xx2086xxxx
xx2087xxxx
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th