เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิทยาเขตอื่น

ติดต่อ

เมนู

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ

สื่อสารองค์กร

© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th