เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิทยาเขตอื่น

ติดต่อ

เมนู

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ

สื่อสารองค์กร

© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th