ติดต่อขอใช้บริการต่างๆเชิญด้านในห้อง ตามประตูดังนี้

ประตู 1
 • ทำบัตรนักศึกษาใหม่
 • รับบัตรนักศึกษาชั่วคราว
 • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
 • การลงทะเบียน - การเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน
 • การขอกรณีพิเศษ
 • การลาพัก - ลาออก
 • ยื่นคำร้องสูง-ต่ำกว่าระเบียบ,บัตรถอนวิชาเรียน

ประตู 2
 • สอบถามผลการเรียน
 • รับเอกสารหนังสือรับรองต่างๆ

ประตู 3
 • ชำระเงินค่าเอกสารหนังสือรับรองต่างๆ
 • สอบถาม การแก้ไขข้อมูล สน.1-2
 • ติดต่อเรื่องตารางสอน - ตารางสอบ
 • ตรวจสอบคุณวุฒ

ประตู 4
 • ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา/ ส่งรูปชุดครุย
 • รับปริญญาบัตร/ ใบประกาศณียบัตร (วิชาชีพครู)
 • เทียบโอนรายวิชา ิ
 • เทียบคุณวุฒิต่างประเทศ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th