สำหรับนักศึกษาป.ตรี
สำหรับนักศึกษาป.ตรี (เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552)
สถานภาพนักศึกษา
     **คัดลอกจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552
ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา

           มหาวิทยาลัยจะจำแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูให้พัก
          สถานภาพนักการศึกษามี 3 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ นักศึกษาในภาวะวิกฤต และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ

               12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
               12.2 นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.00-1.99 ในการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
               12.3 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 โดยให้จำแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังนี้ 
                     12.3.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้วและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกาษที่สองตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่1 
                     12.3.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
                     12.3.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3

การพ้นสภาพ
     **คัดลอกจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

          20.1 ตายหรือลาออก
          20.2 ถูกให้ออก หรือไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินัย
          20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
          20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
          20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
          20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก
          20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
          20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
          20.9 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
          20.10 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันที่ได้กำหนดไว้ในแผนกำหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ สำหรับนักศึกษาที่รับโอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย
          20.11 ได้รับการอนุมัติปริญญา
          20.12 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ว่าป่วย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

สำหรับนักศึกษาป.ตรี (เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ถึงปีการศึกษา 2551)
สถานภาพนักศึกษา
     **คัดลอกจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ข้อ 12 สถานภาพนักศึกษา

          มหาวิทยาลัยจะจำแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษาปกติ เมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาครบสองภาคการศึกษาปกติเป็นต้นไป หรือเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาทุกรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ได้ลาพักหรือถูกให้พักสถานภาพนักศึกษามี 2 ประเภท คือ นักศึกษาปกติ และนักศึกษาในภาวะรอพินิจ

               12.1 นักศึกษาปกติ คือ นักศึกษาที่ได้ดัชนีสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
               12.2 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 โดยให้จำแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังนี้ 
                     12.2.1 นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล้วและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกาษที่สองตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้มระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่1 
                     12.2.2 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 ที่ได้แต้มระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
                     12.2.3 นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้แต้มระบบคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3

การพ้นสภาพ
     **คัดลอกจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

          20.1 ตายหรือลาออก
          20.2 ถูกให้ออก หรือไล่ออก เนื่องจากต้องโทษทางวินัย
          20.3 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ โดยมิได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
          20.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำกว่า 1.50 ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก
          20.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำกว่า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก
          20.6 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำกว่า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1
          20.7 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำกว่า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2
          20.8 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตำกว่า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3
          20.9 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นระยะเวลาเกิน 2 เท่าของจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันที่ได้กำหนดไว้ในแผนกำหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ สำหรับนักศึกษาที่รับโอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย
          20.10 ได้รับการอนุมัติปริญญา
          20.11 ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ว่าป่วย จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

สำหรับบัณฑิตศึกษา
สำหรับบัณฑิตศึกษา (เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป)
การพ้นสภาพ
     **คัดลอกจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
ข้อ 61 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

61.1 ตาย
61.2 ได้รับอนุมัติให้ลาออก
61.3 ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
61.4 ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
61.5 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 2.50 ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
61.6 เรียนได้จํานวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75
61.7 ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กําหนดในข้อ 13 แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตรหรือได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00
61.8 ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
      61.8.1 ระบบทวิภาค
           61.8.1.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
                1) ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
                2) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
           61.8.1.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
                1) ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
                2) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
           61.8.1.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
                1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
                2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
           61.8.1.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
                1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
                2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
      61.8.2 ระบบไตรภาค
           61.8.2.1 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
                1) ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
                2) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
           61.8.2.2 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
                1) ภายใน 7 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
                2) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
           61.8.2.3 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
                1) ภายใน 8 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
                2) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
           61.8.2.4 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
                1) ภายใน 9 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
                2) ภายใน 12 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
61.9 สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้ หรือ สอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน
61.10 ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ 13
61.11 ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 3 เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ 13
61.12 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตาม 33.1 ได้
61.13 บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม
61.14 ได้รับการอนุมัติปริญญา

สำหรับบัณฑิตศึกษา (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2556)
การพ้นสภาพ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาขณะกำลังศึกษาอยู่ เมื่อมีสภาพตามข้อใด ข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ตาย หรือลาออก
2. ถูกให้ออก หรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
3. ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือรักษาสถานภาพภายใน 30 วัน โดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
4. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ในกรประเมินผลทุกสิ้นภาพการศึกษา
5. เรียนได้จำนวนหน่วยกิต 2 ใน 3 ของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ แล้วได้ระดับ คะแนนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียน แผน ก แบบ ก(1)
6. ใช้เวลาในกการศึกษาตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรภาคปกติ ไม่เกิน 4 ปี การศึกษา ภาคพิเศษไม่เกิน 5 ปี การศึกษา) และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้ระดับคะแนนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาปริญญาโทที่เรียนแผนก ก แบบบ ก (1)
7. โครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้
     7.1 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกตินับตั่งแต่เข้าศึกษาในกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผนก ก แบบ ก (1) ภาคปกติ
     7.2 ภายใน 5 ภาคการศึกษาปกตินับตั่งแต่เข้าศึกษาในกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผนก ก แบบ ก (1) ภาคปกติ
     7.3 ภายใน 6 ภาคการศึกษาปกตินับตั่งแต่เข้าศึกษาในกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผนก ก แบบ ก (1) ภาคพิเศษ และกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 1
     7.4 ภายใน 7ภาคการศึกษาปกตินับตั่งแต่เข้าศึกษาในกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผนก ก แบบ ก (1) ภาคพิเศษ และกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ 2
8. สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน
9. ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
10. เป็นนักศึกษาทดลองที่ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
11. บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม

© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th