ขั้นตอนการดำเนินการ :

การลาออก(สำหรับป.ตรี)
สำหรับนักศึกษา
  1. ขอรับแบบฟอร์มคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
  2. กรอกข้อความให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อยินยิมการลาออกหรือจป็นหนังสือยินยอมแนบต่างหากก็ได้
  3. นำคำร้องขอลาออกให้คณะที่นักศึกาาสังกัด/หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้/ฝ่ายกิจการนักศึกษา/งานการเงินและบัญชี รับรองการไม่มีหนึ้สินติดค้างกับมหาวิทยาลัย
  4. นำคำร้องขอลาออกเสนอผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อเสนอต่ออธิการบดีต่อไป
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

   อาจารย์ที่ปรีกษาเสนอรายงานและความเห็นต่อคณบดี

สำหรับคณบดี

   คณบดีเสนอความเห็นต่ออธิการบดี

สำหรับอธิการบดี

   เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้

การลาออก(สำหรับบัณฑิตศึกษา)
สำหรับนักศึกษา

     นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้เสนอคำร้องขอลาออกผ่านคณะกรรมการการบัณฑิตศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ผู้ได้รับอนุมัตให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทาลัย

© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th