ขั้นตอนการดำเนินการ :

การลาออก(สำหรับป.ตรี)
สำหรับนักศึกษา
  1. ขอรับแบบฟอร์มคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือ Download ที่ http://regist.pn.psu.ac.th/main/form_download.php
  2. กรอกข้อความให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อยินยอมการลาออกในหนังสือยินยอมผู้ปกครอง http://regist.pn.psu.ac.th/documents/guardian_form3.pdf
  3. พิมพ์เอกสารตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาใน MIS Center เมนู “ตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา”
  4. พิมพ์ใบเกรดจาก MIS Center เมนู “ตรวจสอบการจบรายบุคคลแบบที่ 1” เพื่อแสดงว่าไม่มีเกรดตกค้างและไม่มีเกรด I (ไอ)
  5. นำเอกสารตามข้อ 1-4 เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อเห็นชอบและลงนาม
  6. นำเอกสารทั้งหมดที่ผ่านขั้นตอน ข้อ 1-5 ส่งที่ฝ่ายวิชาการคณะเพื่อเสนอต่ออธิการบดีต่อไป
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

   อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอรายงานและความเห็นเพื่อเสนอต่อคณบดี ลงนาม และประทับวันที่

สำหรับคณบดี

   คณบดีเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ลงนาม และประทับวันที่

สำหรับอธิการบดี (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี)

   เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษาได้

การลาออก(สำหรับบัณฑิตศึกษา)
สำหรับนักศึกษา

     นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาให้เสนอคำร้องขอลาออกผ่านคณะกรรมการการบัณฑิตศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ผู้ได้รับอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทาลัย ดังนี้

  1. ขอรับแบบฟอร์มคำร้องที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือ Download ที่ http://regist.pn.psu.ac.th/documents/master_resign2.pdf
  2. เสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามหมายเลขที่ระบุไว้ในคำร้องเสนอความเห็นและเสนอต่อตามลำดับ
  3. พิมพ์เอกสารตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาใน MIS Center เมนู “ตรวจสอบหนี้สินนักศึกษา”
  4. ส่งเอกสารข้อ 1-3 ณ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร 2 กองบริการการศึกษา
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th