ประกาศ
  การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบคุณวุฒิ
  แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th