* สามารถชี้เม้าท์ไปที่รูปบุคลากร เพื่อดูภารกิจและเบอร์ติดต่อ

ดร.สมชาย รัตนคช

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

นายเซาพี แคและ์

หน่วยทะเบียนเรียน

  saophee.k@psu.ac.th

นายเสาวชัย ทองผุด
นายทะเบียน

  saowachai.t@psu.ac.th

นางจิตรี อังศุภานิช

หน่วยรับรายงานตัวและ
ทะเบียนประวัติ/ หน่วยข้อมูลสถิติ

  chittree.a@psu.ac.th

นางสาวสุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ

  doungporn.sr@psu.ac.th

นายนพพร ไชยรี

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ

  nopporn.c@psu.ac.th

นางสาววริษฐา หะไร

หน่วยคำนวณผลและแจ้งผลการศึกษา

waristha.h@psu.ac.th

นางสาววนิดา โตะโกะ

หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

  wanida.to@psu.ac.th

นายวิโรจน์ จิเหม

หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

  viroj.j@psu.ac.th

นางสมใจ เชื้อมงคล

หน่วยการเงิน

  somjai.c@psu.ac.th

นางนาดียะห์ เจ๊ะเตะ

หน่วยข้อมูลสถิติ / โปรแกรมเมอร์

  nadeeyah.s@psu.ac.th

© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th