* สามารถชี้เม้าท์ไปที่รูปบุคลากร เพื่อดูภารกิจและเบอร์ติดต่อ

เซาพี แคและ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและรับนักศึกษา / หน่วยทะเบียนเรียน
เบอร์สายใน 5187

  saophee.k@psu.ac.th

จิตรี อังศุภานิช

หน่วยรับรายงานตัวและ
ทะเบียนประวัติ/ หน่วยข้อมูลสถิติ

เบอร์สายใน 5189

  chittree.a@psu.ac.th

เสาวชัย ทองผุด
นายทะเบียน
เบอร์สายใน 5190

  saowachai.t@psu.ac.th

สุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์

หน่วยตารางสอนและตารางสอบ
เบอร์สายใน 5197

  doungporn.sr@psu.ac.th

วริษฐา หะไร

หน่วยคำนวณผลและแจ้งผลการศึกษา
เบอร์สายใน 5188

waristha.h@psu.ac.th

วิโรจน์ จิเหม

หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
เบอร์สายใน 5194

  viroj.j@psu.ac.th

นาดียะห์ เจ๊ะเตะ

หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
เบอร์สายใน 5193

  nadeeyah.s@psu.ac.th

วนิดา โตะโกะ

หน่วยเอกสารสำคัญ
เบอร์สายใน 5192

  wanida.to@psu.ac.th

มัรวาน จูแซ

หน่วยข้อมูลสถิติ / โปรแกรมเมอร์
เบอร์สายใน 5195

  marwan.j@psu.ac.th

สุนิตา บุญปถัมภ์

หน่วยเอกสารสำคัญ
เบอร์สายใน 5163

  sunita.b@psu.ac.th

© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th