1. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
  1.1 การลงทะเบียนเรียนและการเพิ่มถอนวิชาเรียน
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่มถอนวิชาเรียนแต่เนื่องจาก ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการลงทะเบียนเรียน และเพิ่มถอนวิชาเรียน ผ่าน Web ดังนั้น งานทะเบียน ฯ จะแจ้งผลการลงทะเบียนเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบภายหลังการสิ้นสุดการเพิ่มถอนวิชาเรียน หรือต่อไปอาจกำหนดให้นักศึกษาไปพบอาจาย์ที่ปรึกษาที่คณะ และลงทะเบียนเรียนผ่าย Web ด้วยกัน
 • ให้ความเห็นชอบในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยมีจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียนมากหรือน้องกว่าระเบียนฯ กำหนด ก่อนขออนุมัติจากคณบดี
 • อนุมัติให้นักศึกษาที่มีจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนต่ำกว่าระเบียนฯกำหนดในภาคสุดท้าย
  1.2 การย้ายคณะหรือประเภทวิชา
 • ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติ
  1.3 การลาป่วย หรือลากิจ
 • การลาไม่เกิน 7 วัน ในระหว่างเปิดภาค ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 • การลาเกิน 7 วัน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะบดี โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
  1.4 การลาพักการศึกษา
 • พิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษา หนังสือรับรองผู้ปกครองหรือใบรับรองแพทย์ และให้ความเห้นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการประจำคณะ หรือคณบดีพิจารณาอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
  1.5 การลาออก
 • พิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่นักศึกษาขอลาออก หนังสือรับรองผู้ปกครองและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะบดี เพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติการลาออก
2. หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวปฏิบัติต่างๆตลอดจนเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทําหน้าที่จนกระทั่งนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
  2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก (Major advisor) หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย เช่น การพิจารณาเค้าโครง การให้คําแนะนําและควบคุมดูแล รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้า การสอบวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
  2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (Co-advisor) หมายถึง อาจารย์ประจํา หรือ อาจารย์พิเศษที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทําหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในการพิจารณาเค้าโครง รวมทั้งช่วยเหลือให้คําแนะนําและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา์
  2.4 อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ หมายถึง อาจารย์ประจําที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการประจําคณะตามคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16.6 และ 16.7 สามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ได้ด้วย โดยให้รับผิดชอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสารนิพนธ์ของนักศึกษาเฉพาะราย รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าและการสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษา ์


การลงทะเบียนเรียน การเพิ่มถอนวิชาเรียน

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบรายวิชาที่นักสึกษาลงทะเบียนเรียน และเพิ่มถอนวิชาเรียนแต่เนื่องจาก ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการลงทะเบียนเรียน และเพิ่มถอนวิชาเรียน ผ่าน Web ดังนั้นงานทะเบียน ฯ จะแจ้งผลการลงทะเบียนเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบหลังการสิ้นสุดการเพิ่มถอนวิชาเรียน หรือต่อไปอาจกำหนดให้นักศึกษาไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะ และลงทะเบียนเรียนผ่านWeb ด้วยกัน
 • พิจารณาจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือหน่วยกิตวิทยานิพ นธ์ที่ลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาตามสัดส่วนที่เหมาะสม
 • การจัดแผนกการเรียนของนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา


การลาพักการศึกษา

 • นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วแต่กรณี และยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งบัณฑิตวิทยลัยเพื่อทราบ
3.นักศึกษาที่ยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษในเรื่องต่าง ๆ จะต้องยื่นเรื่องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัยทุกกรณี
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th