สำหรับปริญญาตรี (อักษรย่อวิชาเอก จะปรากฎในเงื่อนไขผู้เรียนในตารางสอน)
  ชื่อวิชาเอก อักษรย่อ รหัสวิชาเอก
  ไม่มีเอกโท - 000
  กฎหมายอิสลาม ISLA 764
   การเกษตร AGR 726
   การจัดการสารสนเทศ INFO 422
   การแนะแนว GUI 288
   การวัดและประเมินผลการศึกษา MEAS 276
   การศึกษาชนบท RUED 273
   คณิตศาสตร์ MATH 721
   คณิตศาสตร์ประยุกต์ AMAT 729
   ครุศาสตร์อิสลาม ISED 762
   คหกรรมศาสตร์ HOME 711
   เคมี CHEM 723
   เคมี-ชีววิทยา CHBI 733
   เคมีอุตสาหกรรม INCH 734
   จิตวิทยา PSY 286
   จิตวิทยาและการแนะแนว PSY 287
   ชีววิทยา BIO 725
   ตะวันออกกลางศึกษา MID 763
   เทคโนโลยีการศึกษา ETCH 266
   ทัศนศิลป์ VART 911
   เทคโนโลยีการเกษตร AGRI 724
   เทคโนโลยีการประมง FISH 730
   เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา TECHM&E 279
   เทคโนโลยียาง RUBB 732
   นิเทศศาสตร์ (วิชาโท) COMART 443
   นิเทศศาสตร์ (วิชาเอก) CART 870
   บริหารการศึกษา ADM 261
   บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ LIB 421
   ประถมศึกษา ELED 275
   ประวัติศาสตร์ HIST 425
   ปรัชญา PHIL 434
   พลศึกษา PE 281
   พัฒนาสังคม SOCD 428
   ฟิสิกส์ PHYS 727
   ภาษาจีน CHIN 412
   ภาษาเกาหลี KOR 416
   ภาษาญีปุ่น JAP 415
   ภาษาไทย (ศษ.) THA 410
   ภาษาฝรั่งเศษ (ศษ.) FR 418
   ภาษาฝรั่งเศษ(มส.) FRE 418
   ภาษามลายู MAL 413
   ภาษาเยอรมัน GER 419
   ภาษาและวรรณคดีไทย (มส.) THAI 411
   ภาษาอังกฤษ (มส.) ENGL 417
   ภาษาอังกฤษ (ศษ.) ENG 417
   ภาษาอาหรับ ARAB 414
   ภูมิศาสตร์ GEOG 426
   มลายูศึกษา MAS 441
   รัฐศาสตร์ POL 429
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป SCI 728
   วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ FOOD 721
   ศาสนา RELI 435
   ศิลปศึกษา (2ปี) ART 277
   ศิลปศึกษา (4ปี) ARTT 277
   ศิลปะก ารแสดง (วิชาโท) PART 439
   ศิลปะการแสดง (หลักสูตร 4 ปี) RARTT 912
   ศิลปะการแสดง (หลักสูตรต่อเนื่อง) RARTT 439
   เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ DEVECO 436
   เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม EMIS 766
   สถิติ STAT 722
   สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา SOC 427
   สังคมศึกษา SOC 278
   สุขศึกษา HE 282
   อเมริกันศึกษา US 430
   อิสลามศึกษา ISST 761
   อิสลามศึกษา (โปรแกรมภาษาอาหรับ) ISAR 765

  สำหรับปริญญาโท (อักษรย่อสาขาวิชา จะปรากฎในเงื่อนไขผู้เรียนในตารางสอน)
  ชื่อวิชาเอก อักษรย่อ รหัสวิชาเอก
คณะศึกษาศาสตร์ EDUC.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) GDIP 914
จิตวิทยาการศึกษา MPSY 915
ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน CDED 916
การบริหารการศึกษา ADM 917
การประถมศึกษา ELEM 918
พลศึกษา MPHY 919
การวัดผลและวิจัยการศึกษา EDMR 920
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา EDTC 921
วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา) MSCI 922,924,925
การปฐมวัยศึกษา MECH 923
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ HU.&SOC.
บรรณารักศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ LIBF 930
ภาษาไทยสายภาษา MTHA 931
ภาษาไทยสายวรรณคดี MLIT 931
สังคมวิทยา MSOC 932
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร HLCT 933
ปรัชญา MPHI 934
ภาษาอังกฤษ MENG 935
พัฒนาสังคม MSOCD 936
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SCI.&TECH.
วิธีวิทยาการวิจัย RECH 940
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ POLY 941
วิทยาลัยอิสลามศึกษา COL.OF ISLAM.
อิสลามศึกษา MISS 960© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th