สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
**คัดลอกจากระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ข้อ 16.6 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกำหนดแล้ว แต่มีสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนไม่ถึงเกณฑ์สำเร็จกาศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและ/หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอื่นๆตามหลักสูตรกำหนด และ/หรือมหาวิทยาลัยให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและชำระค่ารักษาสถานภาพ


สำหรับบัณฑิตศึกษา

  1. กรณียังไม่สำเร็จการศึกษาแต่ไม่มีหน่วยกิตรายวิชาตามหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนเหลืออยู่ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
  2. กรณีที่ลาพักการศึกษา ต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ขอลาพัก
  3. การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษานั้น ๆ
  4. นักศึกษาตั้งแต่รหัส 35XXXXX เป็นต้นไป ที่ลาพัก หรือรักษาสถานภาพจะต้องชำระเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่ารักษาสถานภาพด้วยทุกครั้ง
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th