จุลสารงานทะเบียนออนไลน์ จัดทำขึ้นโดยงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีกำหนดผลิตปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 กำหนดออกเดือนกันยายน และครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 กำหนดออกเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป
      จุลสารงานทะเบียนออนไลน์ เป็นการนำระบบ IT มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเวบไซต์อีกทางหนึ่ง และเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ จุลสารงานทะเบียนออนไลน์ เป็นการแปลงเอกสารที่เป็นรูปเล่มมาเป็นจุลสารออนไลน์ จึงประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา
      ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จุลสารงานทะเบียนออนไลน์ ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ โดยภาคการศึกษาที่ 1 จะดำเนินการเดือนพฤศจิกายน และ ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนเมษายน

ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่1
ภาคการศึกษาที่2
2563
  ปีที่ 40 ฉบับ 79     ปีที่ 40 ฉบับ 80  
2562
  ปีที่ 39 ฉบับ 77     ปีที่ 39 ฉบับ 78  
2561
  ปีที่ 38 ฉบับ 75     ปีที่ 38 ฉบับ 76  
2560
  ปีที่ 37 ฉบับ 73     ปีที่ 37 ฉบับ 74 
2559
  ปีที่ 36 ฉบับ 71     ปีที่ 36 ฉบับ 72  
2558
  ปีที่ 35 ฉบับ 69     ปีที่ 35 ฉบับ 70  
2557
  ปีที่ 34 ฉบับ 67     ปีที่ 34 ฉบับ 68  
2556
  ปีที่ 33 ฉบับ 65     ปีที่ 33 ฉบับ 66   
2555
  ปีที่ 32 ฉบับ 63     ปีที่ 32 ฉบับ 64  
2554
  ปีที่ 31 ฉบับ 61     ปีที่ 31 ฉบับ 62  
2553
  ปีที่ 30 ฉบับ 59     ปีที่ 30 ฉบับ 60  
2552
  ปีที่ 29 ฉบับ 57     ปีที่ 29 ฉบับ 58  
2551
  ปีที่ 28 ฉบับ 55 (ไม่มีไฟล์)   ปีที่ 28 ฉบับ 56 (ไม่มีไฟล์)
2550
  ปีที่ 27 ฉบับ 53 (ไม่มีไฟล์)   ปีที่ 27 ฉบับ 54 (ไม่มีไฟล์)
2549
  ปีที่ 26 ฉบับ 51     ปีที่ 26 ฉบับ 52  
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th