การลาพักการศึกษา(สำหรับป.ตรี)

ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ :

  1. ขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอลาพักการศึกษาที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หรือดาวน์โหลดคำร้องฯ ที่โฮมเพจงานทะเบียน ที่เมนูดาวน์โหลดคำร้อง/แบบฟอร์ม
  2. กรอกข้อความในแบบฟอร์มคำร้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการลาพัก เช่น หนังสือยินยอมผู้ปกครอง ใบรับรองแพทย์ (กรณีป่วย) หรือหนังสือชี้แจงเหตุผล/ความจำเป็นที่ต้องลาพักการศึกษา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และนำไปยื่นที่คณะที่นักศึกษาสังกัดเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษา
  3. เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว
    3.1.   กรณีนักศึกษายังไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ขอลาพัก ให้นำคำร้องไปชำระเงินค่าลาพักการศึกษา ที่งานการเงินและบัญชี แล้วนำคำร้องและหลักฐานการชำระเงินไปยื่นที่คณะที่นักศึกษาสังกัด พร้อมทั้งลงนามรับทราบการลาพักการศึกษา
    3.2.   กรณีนักศึกษาลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วในภาคการศึกษาที่ขอลาพัก ให้ไปลงนามรับทราบการอนุมัติให้ลาพักได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด โดยไม่ต้องชำระเงินค่าลาพักการศึกษาอีก
  4. คณะที่นักศึกษาสังกัดส่งคำร้องขอลาพักการศึกษาพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
  5. งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาบันทึกข้อมูลการลาพัก และยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชากรณีนักศึกษาลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
การลาพักการศึกษา(สำหรับบัณฑิตศึกษา)

ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ :

     นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา สามารถลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วแต่กรณี และให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ และนักศึกษาที่ลาพักต้องชำระเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่ารักษาสถานภาพด้วยทุกครั้ง ยกเว้นภาคเรียนนั้นได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th