แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับตารางสอน-ตารางสอบ และรายวิชา
  แบบแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน     ()   แบบขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม     ()
  แบบขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม     ()   แบบขอปิดรายวิชา     ()
  แบบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน     ()   แบบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน     ()
  แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน     ()   แบบแจ้งวัน - เวลาสอบซ้ำซ้อน     ()
  แบบขอเปลี่ยนแปลงวัน - เวลา/หรือสถานที่เรียน     ()
คำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน
  คำร้องขอกรณีพิเศษ(กรณีเลยระยะเวลาที่กำหนด)     ()   บัตรลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ     ()
  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตสูง-ต่ำกว่าระเบียบฯ     ()      บัตรเพิ่ม-ถอน-ถอนW     ()
  คำร้องขอลงทะเบียน Audit     ()   ใบระดับขั้น (GRADE SHEET)     ()
  แบบฟอร์มให้ผลการเรียนแก้สัญลักษณ์ I     ()
คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
  กรณีย้ายโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น     ()   ขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (กรณีเคยศึกษาและสอบเข้า ม.สงขลานครินทร์ได้ใหม่     ()
  ย้ายสาขาวิชาเอก ย้ายคณะ/วิทยาลัย พร้อมคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา     ()
คำร้องอื่น ๆ
  คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
(กรณีสำเร็จการศึกษา)
     ()
  คำร้องทั่วไป     ()
  คำร้องขอรับบริการส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
     ()
  คำร้องขอย้ายสาขาวิชาเอก-โท(ภายในคณะ)     ()
  (ต่างคณะ)     ()
  เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายวิชาเอก-โท     ()   คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     ()
  คำร้องขอผ่อนผันการสอบกลางภาค/สอบไล่     ()   คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี     ()
  คำร้องขอโอนย้ายสถาบันการศึกษา     ()   คำร้องขอลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี     ()
  คำร้องขอรักษาสถานภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี      ()   คำร้องขอลาพักการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย     ()
  คำร้องขอรักษาสถานภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย      ()   หนังสือมอบฉันทะรับเอกสาร (กรณีสำเร็จการศึกษา)      ()  /  Letter of Authority   ()
  หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง     ()   คำร้องเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล     ()
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th