แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับตารางสอน-ตารางสอบ และรายวิชา
  แบบแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน     ()   แบบขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม     ()
  Request Form to Add More Courses for Enrolment  ()
  แบบขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม     ()
  Request Form to Add More Groups for Enrolment  ()
  แบบขอปิดรายวิชา     ()
  Request Form for Class Cancellation  ()
  แบบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน     ()   แบบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขผู้เรียน     ()
  Request Form to ChangeTerms of Enrolment for Student  ()
  แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบซ้ำซ้อน     ()   แบบแจ้งวัน - เวลาสอบซ้ำซ้อน     ()
  แบบขอเปลี่ยนแปลงวัน - เวลา/หรือสถานที่เรียน     ()
  Class Schedule and Classroom Change Form  ()
คำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน
  คำร้องขอกรณีพิเศษ(กรณีเลยระยะเวลาที่กำหนด)  ()
  Request Form for Special Case  ()
  คำร้องลงทะเบียนเรียน / เพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ  ()
  Form for Enrollment and Course Additional in Special Case  ()
  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตสูง-ต่ำกว่าระเบียบฯ  ()
  Request Form for AdditionalReduced Credit  ()
  คำร้องเปลี่ยนแปลงตอน (กลุ่ม) เรียนเป็นกรณีพิเศษ  ()
  Request Form for Change Section   ()
  คำร้องขอลงทะเบียน Audit  ()
  Request Form for Non-Credit Enrolment (Audit)  ()
  ใบระดับขั้น (GRADE SHEET)  ()   ()
  แบบฟอร์มให้ผลการเรียนแก้สัญลักษณ์ I  ()  ()
คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
  กรณีย้ายโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น()   ขอโอน/เทียบโอนรายวิชา (กรณีเคยศึกษาและสอบเข้า ม.สงขลานครินทร์ได้ใหม่  ()
  ย้ายสาขาวิชาเอก ย้ายคณะ/วิทยาลัย พร้อมคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา  ()
คำร้องขอย้ายสาขาวิชา/วิชาเอก/วิชาโท
  คำร้องขอย้ายสาขาวิชาเอก-โท(ภายในคณะ)  ()
  (ต่างคณะ)  ()   คำร้องขอโอนย้ายสถาบันการศึกษา  ()
  เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายวิชาเอก-โท  ()
คำร้องอื่น ๆ
  คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
(กรณีสำเร็จการศึกษา)
  ()
  คำร้องทั่วไป  ()
  General Form  ()
  ระบบขอรับบริการส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์   ()   คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ()
  Resignation Form for Graduate Student  ()
  คำร้องขอผ่อนผันการสอบกลางภาค/สอบไล่  ()   คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ()
  Resignation Form for Undergraduate Student   ()
  คำร้องขอลาพักการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ()
  Intermission Application Form  ()
  คำร้องขอรักษาสถานภาพการศึกษาระดับปริญญาตรี   ()
  Request Form for Maintaining Student Status for Undergraduate Student   ()
  คำร้องขอลาพักการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  ()
  Intermission Application Form for Graduate Student  ()
  หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง  ()
  คำร้องขอรักษาสถานภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย   ()
  Request Form for Maintaining - Retention Student Statusfor Graduate Student   ()
  หนังสือมอบฉันทะรับเอกสาร (กรณีสำเร็จการศึกษา)   ()
  Letter of Authority   ()
  คำร้องเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ()
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th