การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 นักศึกสามารถเลือกได้ว่าจะชำระเต็มจำนวน หรือแบบแบ่งชำระ
หากต้องการแบ่งชำระเป็นงวด 4 งวด นักศึกษาต้องดำเนินการตามตารางนี้


นักศึกษา ยื่นคำร้อง คณบดีพิจารณา วันชำระเงิน
ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สอบเข้าโดยวิธี
- TCAS 1-3 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563 3 - 5 มิ.ย. 2563 8 - 28 มิ.ย. 2563
- TCAS 4 15 - 20 มิ.ย. 2563 22 - 24 มิ.ย. 2563 25 - 28 มิ.ย. 2563
- TCAS 5 2 - 3 ก.ค. 2563 4 - 6 ก.ค. 2563 7 - 8 ก.ค. 2563

เลือกวิธีชำระค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่ http://gg.gg/gsh39

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในอัตราลดร้อยละ 20


คณะ อัตราปกติ กรณีชำระเต็ม (ลด 20%) กรณีชำระเป็นงวด (งวดละ)
คณะศึกษาศาสตร์ 16,000 12,800 3,200
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16,000 12,800 3,200
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18,000 14,400 3,600
คณะวิทยาการอิสลาม 16,000 12,800 3,200
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16,000 12,800 3,200
คณะวิทยาการสื่อสาร 18,000 14,400 3,600
คณะรัฐศาสตร์ 16,000 12,800 3,200
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี 22,000 17,600 4,400

อ่านประกาศตรงนี้ด้วยค่ะ

ประกาศ : การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 และการแบ่งชำระ