ระดับปริญญาตรี
  การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล ภาคการศึกษาที่ 1/2564
  การคิดค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยสำหรับการเรียนการสอนแบบ Non-degree
  การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลว 22/05/2563
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ลว 22/05/2563
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2563 Updated 19/11/2562
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561 Updated 24/5/2561
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2560
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2559
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 57-59
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56 - 58 วิทยาเขตปัตตานี
  หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง (สำหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ )
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี เปิดสอน ณ วิทยาเขตปัตตานี
  ค่าบำรุงสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนศ.ระดับปริญญาตรี มอ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2552
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนศ.ระดับปริญญาตรี มอ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2550 และ 2551
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
  ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา
  ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
  ประกาศค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประกาศค่าธรรมเนียมพิเศษคณะวิทยาการสื่อสาร
  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
  ประกาศการปรับอัตราค่าเอกสารประกอบคำสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
  แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรโครงการจัดการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2561
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรโครงการจัดการพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2560
  หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2559
  ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชาวต่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติิ
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปกติ)
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่นๆ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2550
  ค่าธรรมเนียมการศึกษานศ.ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 (ป.โทภาคสมทบ ภาคพิเศษและป.เอก)
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เวลาเกินจากที่หลักสูตรกำหนด (สำหรับ นศ.รหัส 49)
  ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th