การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


น้องๆ ปี 1 ม.อ.ปัตตานี โปรดทราบ


การลงทะเบียนของน้องๆ ปี 1 ในภาค 1/2563 งานทะเบียนฯ จะลงทะเบียนให้น้องๆ ทุกคนจ๊ะ และน้องๆ ต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในภาคการศึกษา 2/2563

การตรวจสอบตารางเรียน และวิธีการเข้าระบบ พี่ๆ งานทะเบียนจะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆ ในเว็บไซต์นี้นะครับ

วันเปิดภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2563 คือ วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563

เนื่องด้วยประเทศไทยอยู่ในช่วงของการระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไปก่อน รายละเอียดการเรียน การพบอาจารย์ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ นะครับ