ประกาศและคำสั่งต่างๆ
  การใช้ ID Barcode บนบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่รหัส 59 ขึ้นไป
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการส่งระดับคะแนนล่าช้า
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการวัดและการประเมินผลการศึกษา กรณีการแก้ไขระดับขั้น
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th