ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับโอน/เทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 ส.ค. 64
  ประกาศมหาวิทยาลัย : มาตรการแก้ไขปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า     01 ก.ค. 64
  หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ขอสำเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     19 มิ.ย.64
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย
    15 มี.ค.64
  ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกการใช้รูปถ่ายในเอกสารสำคัญทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
    9 มี.ค.64
  มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชากา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาฝึกงาน
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติภายใต้โครงการ PSU Scholarship under the Extension Center พ.ศ. 2563
  แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการแจ้งยกเลิกวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง หลักภณฑ์การส่งสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
  แนวปฏิบัติในการทำข้อสอบการวัดและประเมินผลระหว่างภาคการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
  แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2563
  การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2563 และการแบ่งชำระ
  แนวปฏิบัติการกำหนดรหัสรายวิชา non degree ที่ไม่อยู่ในหลักสูตร
  นโยบายและเกณฑ์การเปิดสอนรายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อน
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ยกเลิกการจัดสอบกลางภาค    [ลว.11 ก.พ. 63]
  แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการโอนค่าประกันของเสียหายไปเป็นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  การใช้ ID Barcode บนบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วครา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่รหัส 59 ขึ้นไป
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการส่งระดับคะแนนล่าช้า
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th