นโยบายและเกณฑ์การเปิดสอนรายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อน
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ยกเลิกการจัดสอบกลางภาค    [ลว.11 ก.พ. 63]
  แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการโอนค่าประกันของเสียหายไปเป็นค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  การใช้ ID Barcode บนบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อรับปริญญาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ตั้งแต่รหัส 59 ขึ้นไป
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th