ประกาศและคำสั่งต่างๆ
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการส่งระดับคะแนนล่าช้า
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการวัดและการประเมินผลการศึกษา กรณีการแก้ไขระดับขั้น
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชย(16/09/2559)
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th