งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
อีเมลหน่วยงาน: registrar.pn@g.psu.ac.th
facebook: https://www.facebook.com/registra.pn.psu
โทรศัพท์ สายตรง : 0 7331 3174
โทรศัพท์ : 0-7331-3928-50 ต่อ XXXX (เบอร์ภายใน)
***สามารถเลือกเบอร์ตามหน่วยงานที่จะติดต่อ

หน่วยงานภายใน เบอร์โทร
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา /รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา (ดร.สมชาย รัตนคช) 1200
นายทะเบียน (นายเสาวชัย ทองผุด) 1210
หน่วยทะเบียนเรียน (นายเซาพี แคและ) 1080
หน่วยคำนวณผลและแจ้งผลการศึกษา / ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (นางสาววริษฐา หะไร) 1211
หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (นายวิโรจน์ จิเหม,นางสาววนิดา โตะโกะ) 1213
หน่วยรับรายงานตัวและทะเบียนประวัติ (นางจิตรี อังศุภานิช) 1080
หน่วยตารางสอนและตารางสอบ (นางสาวสุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์,นายนพพร ไชยรี) 1212
ชำระเงินค่าเอกสารสำคัญฯ/จัดพิมพ์เอกสารสำคัญฯ (นางสมใจ เชื้อมงคล) 1073
หน่วยข้อมูลสถิติ / โปรแกรมเมอร์ (นางนาดียะห์ เจ๊ะเตะ) 1211
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th