งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
อีเมลหน่วยงาน: registrar.pn@g.psu.ac.th
facebook: https://www.facebook.com/registra.pn.psu
โทรศัพท์ สายตรง : 0 7331 3174
โทรศัพท์ : 0-7331-3928-50 ต่อ XXXX (เบอร์ภายใน)
***สามารถเลือกเบอร์ตามหน่วยงานที่จะติดต่อ

หน่วยงานภายใน เบอร์โทร
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา /รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา (ดร.สมชาย รัตนคช) 1200
นายทะเบียน (นายเสาวชัย ทองผุด) 1210
หน่วยทะเบียนเรียน (นางสาวกัลยา อนุพัฒน์) 1080
หน่วยคำนวณผลและแจ้งผลการศึกษา (นางสาววริษฐา หะไร) 1211
หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (นายวิโรจน์ จิเหม,นายเซาพี แคและ) 1213
หน่วยรับรายงานตัวและทะเบียนประวัติ (นางจิตรี อังศุภานิช) 1080
หน่วยตารางสอนและตารางสอบ (นางสาวสุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์,นายนพพร ไชยรี) 1212
ชำระเงินค่าเอกสารสำคัญฯ/ ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (นางสมใจ เชื้อมงคล) 1073
ทำบัตรนักศึกษา/ จัดพิมพ์เอกสารสำคัญฯ กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา (นางสาววนิดา โตะโกะ) 1073
หน่วยข้อมูลสถิติ / โปรแกรมเมอร์ (นางนาดียะห์ เจ๊ะเตะ) 1211
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th