งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาคาร 74 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
อีเมลหน่วยงาน: registrar.pn@g.psu.ac.th
facebook: https://www.facebook.com/registra.pn.psu
โทรศัพท์ สายตรง : 064 226 2566
โทรศัพท์ : 0-7331-3928-50 ต่อ XXXX (เบอร์ภายใน)

***สามารถเลือกเบอร์ตามหน่วยงานที่จะติดต่อ

หน่วยงานภายใน เบอร์โทร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและรับนักศึกษา( นายเซาพี แคและ) 5187
นายทะเบียน (นายเสาวชัย ทองผุด) 5190
หน่วยทะเบียนเรียน (นายเซาพี แคและ) 5187
หน่วยคำนวณผลการศึกษา / ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (นางสาววริษฐา หะไร) 5188
หน่วยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา (นายวิโรจน์ จิเหมิ) 5194,5195
หน่วยรับรายงานตัวและทะเบียนประวัติ (นางจิตรี อังศุภานิช) 5189
หน่วยตารางสอนและตารางสอบ (นางสาวสุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์,นายนพพร ไชยรี) 5197,5196
จัดพิมพ์เอกสารสำคัญฯ (นางสาววนิดา โตะโกะ) 5192
หน่วยข้อมูลสถิติ / โปรแกรมเมอร์ (นางนาดียะห์ เจ๊ะเตะ) 5193
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th