สิ่งที่น่าสนใจ


How to request for
graduation


Check list for
students expecting to graduate


Check list for graduate candidates
and pick up the graduation documents
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th