กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ยกเลิกกำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ยกเลิกกำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556    
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554      
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th