Academic Calendar : Academic Year 2016
Academic Calendar : Academic Year 2015
Academic Calendar : Academic Year 2014
Academic Calendar : Second Semester and Summer Session Academic Year 2013
Academic Calendar : Academic Year 2013
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559)
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551  
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553   
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555  
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554     
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิด-ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556    
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554      
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
© 2014 งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th