1. รับคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ATM ID Card จากงานทะเบียน ฯ พร้อมกรอกรายละเอียดในคำร้องให้เรียบร้อย
  2. ยื่นคำร้อง พร้อมรูปถ่ายชุดนักศึกษาภาพสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดลงในแบบฟอร์มและแนบอีก 1 รูป) ที่งานทะเบียนฯ และแนบหลักฐานต่อไปนี้
    1. กรณีบัตรสูญหาย ให้แนบใบแจ้งความจากสถานีตำรวจด้วย
    2. กรณีบัตรชำรุด บัตรหมดอายุ เปลี่ยนชื่อ - สกุล ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ และ เปลี่ยนรหัสนักศึกษา ให้แนบบัตรเก่ามาด้วย
      ** เมื่อยื่นคำร้องแล้ว ให้รับทราบวันนัดรับบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว
  3. วันที่นักศึกษามาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว ให้เตรียมเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท
  4. การรับบัตรนักศึกษา เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 30-45 วัน นับจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้องขอทำบัตร งานทะเบียนฯ จะแจ้งให้นักศึกษามาติดต่อรับบัตรนักศึกษา ATM ID Card ทางอีเมล์นักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราวมาด้วย
© 2014 งานทะเบียนและรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: 064 226 2566
E-mail: registrar.pn@g.psu.ac.th