งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หน้าแรก
  บุคลากร  
  MIS Center
  ประกาศ/คำสั่งต่าง ๆ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ
  ดาวน์โหลดคำร้อง/แบบฟอร์ม
  สถิติจำนวนนักศึกษา
  สถิติจำนวนบัณฑิต
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 จุลสารงานทะเบียนออนไลน์ จุลสารงานทะเบียนออนไลน์
 การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ศูนย์เทียบคุณวุฒิ กลุ่มประเทศ
    ตะวันออกกลาง
  ค้นหาตารางสอน
  ปฎิทินการศึกษา
 
 สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
  การพ้นสภาพ
  การรักษาสภาพ นศ.
  รหัสวิชาวิทยานิพนธ์
  การกำหนดรหัส นศ.
  การย้ายสาขาวิชา
  การลาพักการศึกษา
  การลาออก
  อักษรย่อวิชาเอก รหัสวิชาเอก
  หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
  การขอทำบัตร ATM ID Card
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 อื่นๆ
  งานทะเบียนฯ กับ นักศึกษา
  การกรอกเกรด
  ตารางสอน/ตารางสอบ
  สิ่งที่ นศ. มักถาม (FAQ)
  คู่มือการใช้ระบบงานต่างๆ
  ตัวอย่างชุดครุย 
   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 57-59   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56   
หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง (สำหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ )   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี เปิดสอน ณ วิทยาเขตปัตตานี   
ค่าบำรุงสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป  
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากนักศึกษาที่ขออนุมัติลงทะเบียนกรณีพิเศษ หลังหมดกำหนดแล้ว   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนศ.ระดับปริญญาตรี มอ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2552
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนศ.ระดับปริญญาตรี มอ.ปัตตานี ปีการศึกษา 2550 และ 2551
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงห้องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศการเรียกเก็บค่าบำรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประกาศค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศค่าธรรมเนียมพิเศษคณะวิทยาการสื่อสาร
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศการปรับอัตราค่าเอกสารประกอบคำสอน
   
 
หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา   
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชาวต่างประเทศ และหลักสูตรนานาชาติ   
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปกติ)  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่นๆ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2550   
ค่าธรรมเนียมการศึกษานศ.ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 (ป.โทภาคสมทบ ภาคพิเศษและป.เอก)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้เวลาเกินจากที่หลักสูตรกำหนด (สำหรับ นศ.รหัส 49)
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

© งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: +66 73334727 (ภายใน:1210)  โทรสาร: +66 73313174
ติดต่อ: registrar@bunga.pn.psu.ac.th