งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หน้าแรก
  บุคลากร  
  MIS Center
  ประกาศ/คำสั่งต่าง ๆ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ
  ดาวน์โหลดคำร้อง/แบบฟอร์ม
  สถิติจำนวนนักศึกษา
  สถิติจำนวนบัณฑิต
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 จุลสารงานทะเบียนออนไลน์ จุลสารงานทะเบียนออนไลน์
 การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ศูนย์เทียบคุณวุฒิ กลุ่มประเทศ
    ตะวันออกกลาง
  ค้นหาตารางสอน
  ปฎิทินการศึกษา
 
 สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
  การพ้นสภาพ
  การรักษาสภาพ นศ.
  รหัสวิชาวิทยานิพนธ์
  การกำหนดรหัส นศ.
  การย้ายสาขาวิชา
  การลาพักการศึกษา
  การลาออก
  อักษรย่อวิชาเอก รหัสวิชาเอก
  หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
  การขอทำบัตร ATM ID Card
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 อื่นๆ
  งานทะเบียนฯ กับ นักศึกษา
  การกรอกเกรด
  ตารางสอน/ตารางสอบ
  สิ่งที่ นศ. มักถาม (FAQ)
  คู่มือการใช้ระบบงานต่างๆ
  ตัวอย่างชุดครุย


Previous
Next
  more >>
  ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 255701/10/2557
  ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือสำคัญทางการศึกษา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ01/10/2557
  รายชื่อนศ.ไม่ชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/255719/09/2557
  บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาบัตร ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม19/09/2557
  วันเวลาชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/255703/09/2557
  นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาค 1/2557 แจ้งชื่อจบผ่านเว็บ27/08/2557
  สิทธิประโยชน์ของlogin และนศ.ที่ย้ายคณะ/สาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1/255726/08/2557
  รายชื่อนศ.ไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/255724/08/2557
  นักศึกษาที่ย้ายคณะ/สาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1/2557 โปรดทราบ21/07/2557
  กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 วันที่ 2 - 4 กันยายน 255730/04/2557

  more >>
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การส่งระดับคะแนนล่าช้า
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษา กรณีการแก้ไขระดับขั้น 

  more >>
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2539
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2545
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน พ.ศ. 2547
Visited [ 425,514 ] Times
Counter Started :: 01-03-2548

© งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: +66 73334727 (ภายใน:1210)  โทรสาร: +66 73313174
ติดต่อ: registrar@bunga.pn.psu.ac.th