งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
หน้าแรก
  บุคลากร  
  MIS Center
  ประกาศ/คำสั่งต่าง ๆ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ
  ดาวน์โหลดคำร้อง/แบบฟอร์ม
  สถิติจำนวนนักศึกษา
  สถิติจำนวนบัณฑิต
  ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 จุลสารงานทะเบียนออนไลน์ จุลสารงานทะเบียนออนไลน์
 การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ศูนย์เทียบคุณวุฒิ กลุ่มประเทศ
    ตะวันออกกลาง
  ค้นหาตารางสอน
  ปฎิทินการศึกษา
 
 สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ
  การพ้นสภาพ
  การรักษาสภาพ นศ.
  รหัสวิชาวิทยานิพนธ์
  การกำหนดรหัส นศ.
  การย้ายสาขาวิชา
  การลาพักการศึกษา
  การลาออก
  อักษรย่อวิชาเอก รหัสวิชาเอก
  หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
  การขอทำบัตร ATM ID Card
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 อื่นๆ
  งานทะเบียนฯ กับ นักศึกษา
  การกรอกเกรด
  ตารางสอน/ตารางสอบ
  สิ่งที่ นศ. มักถาม (FAQ)
  คู่มือการใช้ระบบงานต่างๆ
  ตัวอย่างชุดครุย

Previous
Next
  more >>
  รายชื่อนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 255621/04/2557
  ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 21/04/2557
  แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งรูปชุดครุย ด่วน!!!21/04/2557
  Academic Calendar for Pattani Campus Students: Academic Year 201418/04/2557
  วันเปิดภาคเรียน/วันลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/255718/04/2557
  แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน 2556 สามารถเเจ้งชื่อขอจบผ่านเว็บได้แล้ว09/04/2557
  ขอพบนักศึกษา:กรณีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นโมฆะ ภาคเรียนที่ 2/255604/03/2557
  ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน 255616/02/2557
  ให้นักศึกษาถอนรายวิชาเนื่องจากลงทะเบียนผิดระเบียบฯ ภาคเรียนที่ 2/255615/02/2557
  การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 56 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาต่างวิทยาเขต08/02/2557

  more >>
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การส่งระดับคะแนนล่าช้า
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การวัดและการประเมินผลการศึกษา กรณีการแก้ไขระดับขั้น 

  more >>
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2539
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2545
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน พ.ศ. 2547
Visited [ 395,401 ] Times
Counter Started :: 01-03-2548

© งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โทรศัพท์: +66 73334727 (ภายใน:1210)  โทรสาร: +66 73313174
ติดต่อ: registrar@bunga.pn.psu.ac.th