หน้าแรก
  แนวปฏิบัติ การไม่เข้ารับ และการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
 ขั้นตอนการขอเปลี่ยนรายนามบัณฑิต เป็น ว่าที่ร้อยตรีสำหรับนักศึกษานศท.

Video : คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

   - Video : INSTRUCTION TO RECEIVE THE DEGREE : PSU 2016

ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต

- Graduate Codes of Conduct for International Graduates in Attending the Rehearsal and Commencement Ceremony Prince of Songkla University Commencement Ceremony, 2015 Academic Year

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (Group photograph program)

ข้อแนะนำการถ่ายภาพหมู่-การสั่งจองภาพชุด

     - ข้อแนะนาสาหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับการถ่ายภาพหมู่
     - Guidelines for Group Photograph Sessions
     - ใบสั่งจองภาพชุดมาตรฐาน
     - ใบสั่งจองอัด–ขยายภาพถ่าย (เพิ่มเติม)
     - แบบสอบถามเพื่อประเมินการจัดส่งภาพถ่ายให้บัณฑิต


 ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

- The ordered of Faculty in Graduation Commencement Ceremony 2016

การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย
ขอให้บัณฑิตกรอกข้อภาวะการมีงานท

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

   - Prince of Songkla University Annoucement Topic : Graduation Ceremony for Year 2016

รายชื่อบัณฑิตแยกคณะและสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษ

    -รายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

    -จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559 4
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (ประจำปีการศึกษา 2558)
วัน 28-29-30 กันยายน 2559 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่


ขอให้นักศึกษาชำระเงินรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ป.ตรี 310 บาทและระดับบัณฑิต 190 บาท *** คลิกดูตัวอย่างใบนำชำระ
(สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้ว ไม่ต้องดำเนินการใดๆอีก)
ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 24 กันยายน 2559 นี้เท่านั้น


** หากประสงค์จะเข้ารับปริญญาฯ ขอให้มาฝึกซ้อมตามกำหนดการที่แจ้งไว้ โดยไม่ต้องแจ้งชื่อใดๆ
*** หากไม่เข้ารับ ไม่ต้องแจ้งชื่อ และขอให้ดำเนินการขอรับปริญญาบัตรหรือส่ง ปณ. ตามขั้นตอนที่แจ้ง ไว้

*** แบบฟอร์มส่งปริญญาบัตร กรณีไม่เข้ารับ ขอให้ดำเนินการส่งแบบและชำระเงินก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้เท่านั้น ***

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
-->