Image
Imageข่าวประชาสัมพันธ์

» ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 

» เลื่อนวันค้นหารหัสนักศึกษา ฯลฯ ของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา TCAS รอบ1-2 

» การรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

» รายชื่อนักศึกษาขอออกบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14-28 ก.พ.2565 

» ด่วน!!! เปิดระบบขอออกบัตรนักศึกษาอีกครั้ง วันที่ 13-31 ต.ค.2564

» รายชื่อนักศึกษาที่ขออกบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 7-30 กันยายน 2564

» รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถขอออกบัตรนักศึกษาได้ ครั้งที่ 1

» กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

» สั่งซื้อเครื่องหมายตรา ม.อ.

» ยกเลิกการจองหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่1/2564

» รับสมัครนักศึกษาเงินกู้ กยศ./กรอ./กองทุนมุ่งส่งเสริมพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2564

» ประกาศการเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับ วันปฐมนิเทศ หอพัก ทุนการศึกษา ฯลฯ